1. Εισαγωγή

1.1. Ως ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (εφεξής ο «ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ») δίνουμε προτεραιότητα στην προστασία του απόρρητου των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας και λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων σας και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

1.2. Με τη παρούσα πολιτική επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής η «Πολιτική Απορρήτου») σας ενημερώνουμε σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μέσω της ιστοσελίδας μας, https://pasypefaa.org/

2. Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο

2.1. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου υιοθετείται από τον ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ, υπό την ιδιότητά του ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο συμμόρφωσής του με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί στον Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 (Ν. 125(I)/2018) (εφεξής η «Νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων»), καθώς και του εκάστοτε ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων των εκδιδόμενων από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποφάσεων, εγκυκλίων και απόψεων.

3. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ

3.1. Νομιμότητα της Επεξεργασίας
Ο ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i. εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη των υποκειμένων των δεδομένων (ως ο όρος ερμηνεύεται στην Νομοθεσία για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων) και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας όπως αυτές προκύπτουν από την μεταξύ μας σχέση όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις που επιθυμείτε να λάβετε από εμάς ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητές μας κλπ.
ii. εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ με έννομη υποχρέωση του ή για σκοπούς εκπλήρωσης των επιδιωκόμενων σκοπών του όπως αυτοί ορίζονται στο καταστατικό μας
iii. εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
iv. εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει, παρέχοντας ειδική, ρητή και έγγραφη συγκατάθεση, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

3.2. Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας
Ο ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ στα πλαίσια της εναρμόνισης του με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και στις περιπτώσεις όπου το υποκείμενο δεδομένων έχει αιτηθεί για την εγγραφή του ως μέλος του ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ, συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι απαραίτητα ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της εγγραφής του υποκειμένου δεδομένων ως μέλος του ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ :
i. Στοιχεία επικοινωνίας (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο)
ii. Προσωπικά στοιχεία, τα οποία αναφέρονται στην ταυτότητα/διαβατήριο (όπως ημερομηνία γέννησης, αριθμός ταυτότητας, φωτογραφία κλπ)
iii. Στοιχεία που αφορούν το ακαδημαϊκό υπόβαθρο και/ή ιστορικό του υποκειμένου δεδομένων το οποίο επιθυμεί να γίνει μέλος του ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ (όπως δεδομένα που αφορούν το Πανεπιστήμιο στο οποίο φοίτησε, το έτος φοίτησης, αντίγραφο του πτυχίου και αντίγραφο εγγράφων/πιστοποιητικών εξειδίκευσης)
iv. Όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δηλαδή εάν δεν εγγράφεστε ή άλλως μας παρέχετε πληροφορίες, συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζει το πρόγραμμα περιήγησής σας στον διακομιστή (server) μας μέσω της χρήσης cookies, τα οποία είναι τεχνικά αναγκαία για την προβολή της ιστοσελίδας μας σε εσάς και την εγγύηση της σταθερότητας και της ασφάλειας της ιστοσελίδας μας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την πολιτική χρήσης cookies στην ιστοσελίδα μας.

Δήλωση
Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε ενήλικες και ο ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ δεν συγκεντρώνει ούτε προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με ανήλικους.

3.3. Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας
Ο ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα καθώς οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα πραγματοποιείται από τους εκπροσώπους του ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ, οι οποίοι δεσμεύονται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Σε περίπτωση, όμως, που ανατεθεί η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ σε τρίτα πρόσωπα ή σε συνεργάτες ή σε δημόσιες ή/και διοικητικές αρχές ή/και υπηρεσίες θα σας γνωστοποιείται μια τέτοια διαβίβαση εκ των προτέρων και θα ζητείται η γραπτή συγκατάθεση σας. Ο ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ θα λαμβάνει εκ των προτέρων κάθε δυνατό μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι τα απαραίτητα και να διασφαλίζει ότι τα τρίτα πρόσωπα ή οι αρχές στις οποίες θα μεταβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα βρίσκονται σε συμμόρφωση με της πρόνοιες της Νομοθεσίας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε τα δικαιώματά των υποκειμένων των δεδομένων να είναι προστατευμένα.

Δέον να τονιστεί ότι ο ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ δεν μεταβιβάζει ή/και λαμβάνει ή/και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα υποκειμένων δεδομένων κατά το στάδιο της πληρωμής του κόστους εγγραφής καθώς η εξόφληση του κόστους εγγραφής γίνεται είτε μέσω κατάθεσης σε Τραπεζικό λογαριασμό του ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ είτε αυτοπροσώπως σε κάποια από τις συναντήσεις του ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ χωρίς να απαιτείται να γνωστοποιηθούν από το υποκείμενο δεδομένων οποιαδήποτε περεταίρω προσωπικά δεδομένα πέρα από αυτά που ορίζονται στην ενότητα 3.2 πιο πάνω.

3.4. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης/Διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία τηρούνται και φυλάσσονται από τον ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ σε ασφαλές περιβάλλον, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων όπου απαιτείται η διατήρηση ένεκα νομικών ή κανονιστικών υποχρεώσεων και των ειδικότερων προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία.

Δέον να τονιστεί σας ότι μπορείτε να προβείτε στην ανάκληση της συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή, η σχετική δε ανάκληση δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Κάθε υποκείμενο δεδομένων μπορεί να προβεί στην ανάκληση της συγκατάθεσης του μέσω της αποστολής σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος που θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ όπως προσδιορίζεται στην ιστοσελίδα, pasypefaa@gmail.com.

3.5. Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες
Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους για ιστοσελίδες τρίτων προσώπων. Ο ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων που δεν ανήκουν στον ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ. Για αυτό το λόγο είναι δική σας ευθύνη να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου των εν λόγω ιστοσελίδων.

3.6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων:
Τα υποκείμενα δεδομένων των οποίων τα προσωπικά δεδομένα τίθενται σε επεξεργασία από τον ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

i. Δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης: Έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να λαμβάνετε πληροφορίες για αυτά, καθώς και για την προέλευση τους, τους σκοπούς επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών τους και το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους.

ii. Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε και να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα

iii. Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στη βάση της συγκατάθεσής που μας παρείχατε. Το δικαίωμα διαγραφής υπόκειται σε περιορισμό στις περιπτώσεις όπου ο ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ έχει υποχρέωση να διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δυνάμει του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

iv. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια τους, είτε η επεξεργασία τους είναι παράνομη, είτε δε συντρέχει πλέον ο σκοπός της επεξεργασίας τους από τον ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται νόμιμος λόγος για τη διατήρηση τους.

v. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

vi. Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

vii. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: όπως ήδη ορίζεται στην ενότητα 3.4 στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση pasypefaa@gmail.com.

Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα σας μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ, pasypefaa@gmail.com. Το αίτημα σας θα εξεταστεί το συντομότερο δυνατό και θα λάβετε την γραπτή απάντηση μας το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος σας.

Εάν έχετε αμφιβολίες για την έκβαση του αιτήματός σας ή δεν είστε ικανοποιημένοι από την απάντηση που θα λάβετε από τον ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ, μπορείτε να το υποβάλετε το παράπονο σας γραπτώς στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην πιο κάτω διεύθυνση:

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ιάσονος 1, 2ος όροφος
1082 Λευκωσία
ΤΘ 23378
1682 Λευκωσία
Τηλ.: 22818456
Αρ. Φαξ: 22304565
Ηλεκτρονική διεύθυνση: commissioner@dataprotection.gov.cy

3.7. Διορθώσεις και Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Ο ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όταν το κρίνει αναγκαίο. Ως εκ τούτου τα υποκείμενα δεδομένων πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα του ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ για να λαμβάνουν την τελευταία έκδοση της.

Τέλος, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε αντίγραφο της πιο πρόσφατης εκδοχής της Πολιτικής Απορρήτου σε έντυπη μορφή.